ULUSLARARASI TAŞIMACILIK KURALLARI

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK KURALLARI
 • Uluslararası Taşımacılık Kuralları’na bağlı olarak, bu sözleşmede işi veren firma “taşıtan” işi alıp yükü taşıyacak firma “taşıyan” adı ile anılacaktır.
 • Taşınan yükün CMR sigortası taşıyana aittir. Taşıma sırasında meydana gelebilecek Mal hasarlarından tamamen taşıyan firma sorumludur.
 • TAŞITAN’ın, TAŞIYAN’a verdiği her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “Gizli Bilgiler ve Belgeler’’ olarak kabul edilerek üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal ilgili mercilere sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.
 • TAŞIYAN “Veri Sahibi” olarak, sözleşme konusu hizmetin ifası kapsamında TAŞITAN’a temin ettiği ve/veya aktardığı kimliği belirli veya belirlenebilir olan çalışan, müşteri ve/veya işleri ile ilgili üçüncü kişilere ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK/Kanun”) verilen kişisel veri tanımına uyan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler dahil olmak üzere, her türlü kişisel verinin TAŞITAN tarafından elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, idari kuruluşların denetimi amacıyla bu maddede sayılan ve/veya benzeri düzenleyici kuruluşlarla paylaşılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, TAŞITAN’ın Sözleşme konusu hizmetin ifası için gereken veriler üzerinde her türlü işlemeyi gerçekleştirmeye ve TAŞITAN’a ve TAŞITAN’ın bağlı ve işbirliği içinde olduğu yurt içinde veya yurt dışında bulunan diğer grup firmalarına ve TAŞITAN’ın Sözleşme konusu hizmetlerin ifasına münhasır olarak görevlendireceği kişilere aktarmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
 • Taşıyan firma yukarıda yazılı şartları, malı hasarsız, tam olarak, zamanında teslim etmeyi , ayrıca bu iş için gerek aracının gerekse yük ile ilgili her türlü evrağının hazır ve eksiksiz olduğunu baştan bila itiraz kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Uluslararası Taşımacılık Kuralların da Taşıyan firma aracın yüklemesini müteakiben Ortak Taşıma Sözleşmesi, İmza Sirküleri, Kapak C2 ve C2 Araç Listesi belgelerini Taşıtan firmaya gönderecektir.
 • Taşıyan firma yükleme, gümrükleme, seyir hali veya tahliyede çıkabilecek her türlü problemi derhal taşıtan firmaya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde gecikmelerden ve bu yüküme aykırı hareketten doğabilecek her türlü zarardan Taşıtan firmaya karşı sorumludur. Bu nedenle üçüncü kişiler tarafından taşıtan firmaya yöneltilen her türlü zarar ve ziyan talebinin taşıtan firma tarafından tediyesi için, taşıtan firma taşıyan firmaya rücu etme hakkına sahiptir..
 • Yükleme ve Boşaltmada serbest süre 48 saattir. Tahliye ve gümrüklemede serbest süre sayımı hafta sonu veya resmi tatillerde durur, tatil bitiminde süre tekrar başlar, şayet ikinci hafta sonunda da bekleme devam ederse Cumartesi-Pazar 1 gün sayılır. Bekleme ücreti sevkıyat başına anlaşılarak belirlenecektir.
 • Komple yüklemelerde taşıyan firma araca taşıtan firmanın talimatı dışında yük alamaz ve yükü başka araca aktaramaz.
 • Aracın tentesinin ve kasasının sağlam, lazımsa frigosunun istenen derecede çalışır durumda olması zorunludur. Diğer durumlarda Taşıyan hiçbir ilave ücret talep etmeden aracı değiştirerek istenilen standartlarda yeni bir aracı sağlamakla yükümlüdür.
 • Taşıyan firma tarafından Taşıtan firma tarafından verilen ilgili dokümanlar araç ile birlikte eksiksiz olarak bildirilen gümrük spedisyonuna teslim edilecektir.
 • Uluslararası Taşımacılık Kurallarına göre Taşıyan firma işbu sözleşmede belirtilen navlun ve varsa bekleme bedelini talep edebilir, hiçbir isim ve nam adı altında başka bir ödeme talebinde bulunamaz.
 • İşbu sözleşme ile yapılacak taşımadan dolayı oluşabilecek her türlü ihtilafta HATAY Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Uluslararası Taşımacılık Kuralları taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • Aracın anlaşılan yükleme gününde adreste olmaması durumunda Taşıtan’ın yüklemeyi iptal etme hakkı vardır. Taşıyan bu nedenle hiç bir hak iddia edemez.
 • Taşıyan ,kendisine teslim edilen malların ambalajını, değiştiremez, bozamaz veya parçalara ayıramaz. Ambalajların, sebebi ne olursa olsun değistirilmesinden dolayı oluşacak her turlu zarar, ziyan ve ödenecek her turlu tazminat direk olarak navlun bedeli ile birlikte taşıyıcı firmaya faturalandırılacaktır.
 • İthalatta ve ihracatta tır tescil ücretleri taşıyana aittir. Taşıyanın aracı geç saatte tedarik etmesinden dolayı mesai ücreti oluşursa mesai ücretini Taşıyıcı firma ödeyecektir.
 • Yazılı teyid alınmadan malzemelerin teslim edilmemesi talimatı verilen yükler ve yükleme talimatında vesaik mukabili, akreditifli veya alıcısı banka olarak gösterilen yükler, SAYGINLAR NAKLİYAT’ın veya göndericinin yazılı teyidi olmaksızın taşıyan tarafından alıcıya teslim edilirse, taşıyan ilgili yükün ticari fatura bedelinin tamamından ve göndericinin uğrayacağı maddi zararlardan SAYGINLAR uluslar arası Nakliyat Ticaret Ltd.Şti. ve Göndericiye karşı sorumludur.

Metreküp hesaplama işlemleri için tıklayın

Uluslararası Taşımacılık hakkında detaylı bilgi için UND resmi sayfasını ziyaret edin