Mahrecine İade Nedir?

Mahrecine İade Nedir?

İhracatçılar için önemli işlemlerden birisi olan Mahrecine İade nedir? Ne işe yarar? Konusu üzerinde bugün duracağız. İhracat işlemlerinde Mahrecine İade nasıl kullanılır? İşte detaylar:

Gümrüğe sunulmuş ve henüz rejim beyanında bulunulmamış, Antrepoda bulunan,  gümrüğe gelmiş ve gümrük giriş beyannamesi tescil edilmiş ve de serbest dolaşıma girmiş veya serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmış olmasına rağmen geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın mahrecine iadesine ilişkin işlemlerini, alt başlıklar halinde incelemek uygun olacaktır.

1- Gümrüğe Sunulmuş ve Henüz Rejim Beyanında Bulunulmamış Eşyanın Mahrecine İadesi

Bu kapsamda bir eşyanın, herhangi bir nedenle, özet beyanın verildiği tarih itibariyle,  deniz yoluyla gelen eşya için (45) diğer yolla gelen eşya için ise (20) gün içerisinde(süre uzatımları dahil) yükümlüsü tarafından geri gönderilmek istenilmesi halinde, anılan eşya,  muayenesi neticesinde ayniyetine uygun olduğunun anlaşılması koşuluyla, ilgili gümrük beyannamesi veya tır karnesi kapsamında ve ilgili tarafından verilen mahrecine iade nedenini belirten  dilekçe üzerine, gerekli işlemler tamamlanarak  mahrecine iade edilir ve dövizin takip ve kontrolü için kambiyo müdürlüklerine gerekli bildirimde bulunulur.

2- Antrepoda Bulunan Eşyanın Mahrece İadesi

Antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ve antrepoya alınmış eşyanın mahrece iade işlemlerinde de yukarıda belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılır.

3- Gümrüğe Gelmiş ve Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil Edilmiş Bulunan Eşyanın Mahrece iadesi

İlgili gümrük idaresince giriş beyannamesi tescil edilmiş eşyanın, özet beyanın verildiği tarih itibariyle,  deniz yoluyla gelen eşya için (45) diğer yolla gelen eşya için ise (20) gün içerisinde(süre uzatımları dahil) yükümlüsü tarafından mahrecine gönderilmek istenilmesi halinde,  sözkonusu eşya verilecek mahrece iade nedenini belirten dilekçe ile birlikte gerekli belgeler de  ibraz edilmek suretiyle,  giriş işlemi yapılan gümrükten mahrece iade edilir ve dövizin takip ve kontrolü için kambiyo müdürlüklerine gerekli bildirimde bulunulur

4- Serbest Dolaşıma Girmiş Eşya İle Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Yapılmasına Rağmen Geçici Depolama Yerinden veya Antrepodan Çekilmemiş Eşyanın Mahrece İadesi  

Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması nedeniyle mahrecine iade edilebilmesi için, ilgilisi tarafından, sözleşme hükümlerine aykırı olması nedeniyle mahrecine iade edilecek eşya için, spariş evsafına uygun bulunmadığını belirtir, uluslararası gözetim şirketinden alınacak belge,  kusurlu olması nedeniyle mahrecine iade edilmek istenilen eşyada ise, kusurlu durumu  ispat etmek üzere, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Odası veya Uluslararası gözetim şirketinden alınacak belgenin, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine ibrazı şarttır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 213 üncü maddesinde belirtilen şartlar dışında, mahrecine iade edilen eşyanın vergileri iade edilmez.

Bu kapsamda, mahrece iade edilecek eşya için, serbest dolaşıma giriş işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğüne, mahrece iade nedenini belirtir bir dilekçe ile birlikte, duruma göre yukarıda belirtilen belgeler de eklenerek  müracaat edilecektir.

Sözkonusu belgelerin tam ve geçerli olduğunun anlaşılması halinde eşyanın muayane ve tespiti yapılarak, ayniyetine uygun olduğunun anlaşılması halinde, çıkış beyannamesinin (44) No’lu kutusuna “Mahrece İade” kaşesi vurularak çıkışı yapılıp, dövizin takip ve kontrolü için Kambiyo Müdürlüklerine bildirimde bulunulur.

Ancak, mahrecine iade edilen eşyanın yerine aynı miktar ve aynı nitelikte eşya getirilmesi halinde bu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Bu arada, serbest dolaşıma girmiş bulunmakla birlikte, geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşya ile ilgili olarak Gümrük Başmüdürlüğünün  uygun görüşü doğrultusunda, gümrük idaresince işlemler sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtilen genel hükümlerin yanında,

1-       Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nin mahrece iade işlemlerinde, Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak belge yerine, kendi kurumlarınca düzenlenmiş kalite kontrol raporu aranır.

2-       Yatırım Teşvik Mevzuatı, Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğleri kapsamında ithal edilen eşya ile ilgili mahrece iade işlemleri, sözkonusu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekle birlikte, yukarıda belirtilen belgelerin de ibrazı gerekir.

3-       Sayılanların dışındaki işlemlerde konu Gümrük Müsteşarlığı’na(Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.  

Kaynak: http://aslangumruk.com/index.php?route=product/product&product_id=40